Splošni pogoji in pravilnik zasebnosti uporabe aplikacije Magda

Simbioza > Splošni pogoji in pravilnik zasebnosti uporabe aplikacije Magda
‹ Nazaj
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Te Splošni pogoji urejajo obveznosti in pravice med vami, torej registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: Uporabnik) mobilne aplikacije Magda, ki je dostopna na povezavi (v nadaljevanju: Aplikacija), ter lastnikom oz. ponudnikom, Aplikacije:

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,  socialno podjetje
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana
Matična številka: 6605621000
Davčna številka: SI 49944606
Elektronski naslov: info@simbioza.eu
Telefon: 040 336 311

ki ga zastopa ga. Katja Pleško, direktorica (v nadaljevanju: Zavod).

Aplikacija je namenjena posameznikom (v nadaljevanju: Uporabniki oz. posamično Uporabnik), ki želijo z njeno pomočjo prisostvovati različnim poučevalnim oziroma izobraževalnim aktivnostim, dejavnostim oziroma vsebinam. Poleg Zavoda, lahko Aplikacijo za izvajanje svojih izobraževalnih projektov uporabljajo tudi šole, društva oziroma druge pravne osebe, ki jim je Zavod dal Aplikacijo v uporabo na podlagi licenčne pogodbe (v nadaljevanju: Koordinatorji oz. posamično Koordinator).

V vseh primerih, ko se določila teh Splošnih pogojev sklicujejo na Aplikacijo, se sklicevanje nanaša na zadnjo verzijo Aplikacije.

1. VELJAVNOST IN SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ob prvi registraciji Uporabnik prebere in potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, ki se nahajajo na www.simbioza.eu/splošni-pogoji-uporabe-aplikacije/ (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in se strinja s  tem, da bo Aplikacijo vselej uporabljal skladno z njimi, ne glede na njihove morebitne naknadne spremembe.

Te Splošne pogoje lahko namreč Zavod kadarkoli spremeni, pri čemer bo Zavod vsako spremembo Splošnih pogojev oziroma njihovo zadnjo veljavno verzijo vselej objavil na spletni strani www.simbioza.eu/splošni-pogoji-uporabe-aplikacije/. Zavod lahko o sprejetih spremembah tudi obvesti Uporabnike preko sporočila, ki ga Uporabnik prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel pri registraciji uporabniškega računa.

Šteje se, da Uporabniki s spremenjenimi Splošnimi pogoji soglašajo s prvo nadaljnjo uporabo Aplikacije po objavi sprememb na zgornjem naslovu.

2. UPORABNIŠKI RAČUN IN UPORABA APLIKACIJE S STRANI OSEB, KI SO MLAJŠE OD 15 LET OZIROMA IMAJO OMEJENO POSLOVNO SPOSOBNOST

Za dostop do Aplikacije si mora Uporabnik ustvariti in uporabljati svoj uporabniški račun (v nadaljevanju: Uporabniški račun).

Postopek registracije Uporabniškega računa v aplikaciji poteka tako, da  bodoči Uporabnik najprej odkljuka polje »starejši od 15 let / oseba z omejeno poslovno sposobnostjo« oziroma polje »mlajši od 15 let / oseba s polno poslovno sposobnostjo«.

Veljavna privolitev h kreiranju Uporabniškega računa in posledični obdelavi osebnih podatkov je lahko samostojno dana samo s strani oseb, ki so starejše od petnajstih let, oziroma oseb, ki imajo polno poslovno sposobnost.

V primeru, da gre pri bodočem Uporabniku za osebo, ki je mlajša od 15 let oziroma ima omejeno poslovno sposobnost, se bodočemu Uporabniku pojavi vnosno polje, v katerega mora vpisati elektronski naslov zakonitega skrbnika, ki bo v njegovem imenu podal veljavno soglasje k vsebini teh Splošnih pogojev in k obdelavi osebnih podatkov.

V primeru fizičnih izjav za kreiranje Uporabniškega računa v Aplikaciji, ki jih od bodočih Uporabnikov pridobijo Koordinatorji, se šteje, da so bodoči Uporabniki pred izpolnjevanjem in oddajo izjave prebrali te Splošne pogoje in da z njihovo vsebino soglašajo. Prav tako v primeru fizičnih izjav za kreiranje Uporabniškega računa oseb, ki so mlajše od 15 let oziroma oseb, ki imajo omejeno poslovno sposobnost velja, da so pred izpolnjevanjem in oddajo izjave te Splošne pogoje prebrali njihovi zakoniti skrbniki in da z njihovo vsebino soglašajo.

Če starši ali skrbniki osebe mlajše od 15 let oziroma osebe z omejeno poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja Aplikacijo brez njihovega soglasja, lahko to sporočijo Zavodu in zahtevajo izbris Uporabniškega računa na naslovu info@simbioza.eu. V tem primeru lahko Zavod zahteva dokazila, s katerimi se oseba izkaže kot starš ali skrbnik osebe, ki je mlajša od 15 let oziroma ima omejeno poslovno sposobnost.

Vsi podatki, ki jih pri registraciji Uporabniškega računa posreduje bodoči Uporabnik oziroma zakoniti skrbnik osebe, ki je mlajša od 15 let oziroma ima omejeno poslovno sposobnost, morajo biti resnični in pravilni. V kolikor temu ni tako, oziroma v kolikor lahko Zavod utemeljeno domneva, da so posredovani podatki neresnični oziroma nepravilni, sme Zavod izbrisati Uporabniški račun zadevnega Uporabnika in mu onemogočiti nadaljnjo uporabo Aplikacije.

Uporabnik je odgovoren za ohranjanje varnosti v zvezi z njegovim Uporabniškim računom in geslom, pri čemer prav tako odgovarja za vsa dejanja, ki so bila izvedena z njegovim Uporabniškim računom.

V primerih zlorabe Uporabniškega računa oziroma gesla lahko, mora Uporabnik to nemudoma sporočiti Zavodu, ki lahko posledično postopa na način, ki je nujen za zavarovanje poslovnih in pravnih interesov vpletenih.

3. ODGOVORNOST ZAVODA

Zavod izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s plačilom odškodnine zaradi izgubljenega dobička ali nastanka dejanske škode v povezavi z rabo Storitve s strani Uporabnika ali Koordinatorja, oziroma zaradi začasnega zadržanja, odpovedi ali nepravilnega delovanja Aplikacije.

Upoštevajoč brezplačno naravo Aplikacije in dejstvo, da je Zavod socialno podjetje, z uporabo Aplikacije Uporabnik pristaja na to, da je maksimalna možna odškodnina, ki bi Uporabniku pripadala v zvezi z njegovo uporabo Aplikacije, omejena na znesek 1000 EUR vključno z morebitnimi sodnimi in drugimi stroški.

Prekršek ali kaznivo dejanje, ki bi ga Uporabnik povzročil v zvezi z Aplikacijo, bremeni zgolj Uporabnika.

4. ODGOVORNOST UPORABNIKA

Uporabnik mora pri uporabi Aplikacije upoštevati predpise s področja varstva pravic industrijske lastnine, avtorskih in sorodnih pravic, in vseskozi zagotavljati, da so besedila, gradiva in vse druge Vsebine (glej poglavje VI.), ki jih je sam vnesel v Aplikacijo, prosti avtorskopravnih zahtevkov avtorjev, oziroma zahtevkov lastnikov industrijske lastnine, oziroma tretjih upravičenih oseb, oziroma da so tovrstne vsebine dane v splošno uporabo vsem preko ustrezne licence, oziroma, da nosilci avtorskih pravic oziroma pravic industrijske lastnine soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic oziroma pravic industrijske lastnine na v obsegu, ki ustreza namenu njihove rabe s strani Uporabnika v Aplikaciji.

Uporabnik prav tako jamči, da s svojo uporabo Aplikacije in vnosom lastnih vsebin v Aplikacijo ne bo povzročal škode, tveganj za nastanek škode, tveganj za varnost ali zdravje posameznikov ali javnosti, spodbujal k uporabi ali prodajanju nedovoljenih drog in drugega prepovedanega blaga, ter vnašal vsebin, ki bi jih bilo mogoče označiti kot nezakonite, sovražne, rasno ali etično nestrpne ali pornografske.

5. POGOJI UPORABE APLIKACIJE

Uporaba Aplikacije je za Uporabnika brezplačna.

Zavod omogoča rabo Aplikacije z uporabo komunikacijskih sredstev in primerne naprave.

Uporabo in dostopanje do Aplikacije Zavod nudi na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva Zavoda (npr. stroški elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Uporaba je pogojena z registracijo Uporabniškega računa in soglašanju z vsebino teh Splošnih informacij.

6. VSEBINE V APLIKACIJI

Za dokumente, odgovore, sheme, učne načrte, besedila, slikovna gradiva, posnetke in druge tovrstne vsebine (v nadaljevanju: Vsebine), ki so vstavljene v Aplikacijo, so odgovorni tisti Uporabniki oziroma Koordinatorji, ki so jih vstavili v Aplikacijo.

Zavod prevzema odgovornost zgolj za tiste Vsebine, ki jih je sam vstavil v Aplikacijo.

7. MOREBITNE MOTNJE V DELOVANJU APLIKACIJE

Zavod ne zagotavlja neprekinjenega, nemotenega ali varnega dostopa do Aplikacije, saj lahko delovanje Aplikacije ovirajo številni dejavniki, ki niso pod nadzorom Zavoda.  Zavod prav tako občasno posodablja Aplikacijo, kar lahko prav tako povzroči, da Aplikacija v tem času Uporabnikom ni na voljo.

Zavod nudi Uporabnikom tehnično podporo preko elektronske pošte, poslane na naslov: info@simbioza.eu.

8. VARSTVO IN HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Zavod nastopa v vlogi upravljavca osebnih podatkov v primerih, kadar si Uporabnik sam registrira Uporabniški račun za namene prisostvovanja pri izobraževalnih projektih in vsebinah Zavoda. V takih primerih Uporabnik Zavodu zaupa svoje osebne podatke kot upravljavcu osebnih podatkov, kot je to natančneje opredeljeno v informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so dostopne na povezavi: www.simbioza.eu/varstvo-osebnih-podatkov/.

Zavod pa sicer nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov v primerih, kadar omogoča uporabo Aplikacije Koordinatorjem, ki vanj vnašajo osebne podatke udeležencev svojih izobraževalnih projektov, oziroma kadar zadevni Uporabniki posameznega Koordinatorja sami vnašajo osebne podatke v Aplikacijo.

Koordinator je v teh primerih določil namene in načine ter druge pogoje obdelave osebnih podatkov in Zavod zavezal k varovanju podatkov in obdelavi izključno pod dogovorjenimi pogoji iz sklenjene pogodbe. Zavod posledično pri obdelavi osebnih podatkov izvaja ustrezne postopke in ukrepe, ki so potrebni za njihovo varovanje, ter osebne podatke obdeluje izključno skladno v skladu s sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov ter predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kar je natančneje opredeljeno v obvestilu posameznikom po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v aplikaciji Spletna učilnica, ki je objavljen na povezavi: www.simbioza.eu/varstvo-osebnih-podatkov-aplikacija/.

9. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Programska oprema in koda aplikacije, vključno z njeno vsebino, torej besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in drugo intelektualno lastnino, ki je Uporabnik ni sam vnesel v Aplikacijo, ostaja izključna last Zavoda oziroma njegovih partnerjev (npr. Koordinatorjev). Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke, do katerih lahko Uporabnik dostopa v Aplikaciji in jih ni sam ustvaril oziroma vnesel v Aplikacijo.

Uporabnik mora pri kreiranju, spreminjanju in vnosu Vsebin v Aplikacijo upoštevati predpise s področja varstva pravic industrijske lastnine, kakor tudi predpise, ki urejajo varstvo avtorskih in sorodnih pravic.

Uporabnik mora vseskozi zagotavljati, da so vse vnesene Vsebine proste avtorskopravnih zahtevkov avtorjev, oziroma zahtevkov lastnikov industrijske lastnine (glej poglavje IV.)

Uporabnik vselej ostaja izključni lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na stvaritvah, ki jih sam vnese ali kako drugače kreira v Aplikaciji.

Zavod za kršitve pravic intelektualne lastnine tretjih oseb ne odgovarja. 

10. IZKLJUČITEV JAMSTEV

Zavod ne nudi nobenih jamstev v zvezi s programsko opremo, Vsebinami in funkcionalnostmi, ki so na voljo v Aplikaciji, oziroma v zvezi s tem, da bodo Koordinatorji storili to, kar so obljubili, in izrecno zavrača vsa taka jamstva. Izključeno je tudi jamstvo Zavoda za napake v Aplikaciji in za škodo, ki bi lahko nastala Uporabniku ali tretji osebi, kot posledica takšne napake.

Zavod prav tako izključuje vsakršno jamstvo za kakovost ali primernost, ki bi jo Uporabnik pričakoval oziroma si jo obetal v povezavi z doseganjem določenega namena z uporabo Aplikacije.

11. UKINITEV VAŠEGA UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Kršenje določil teh Splošnih pogojev ima lahko za posledico ukinitev Uporabniškega računa, kar je v izključni presoji Zavoda.

Zavod lahko Uporabniku prav tako ukine Uporabniški račun kadar obstaja možnost, da Uporabnik z uporabo Aplikacije povzroča škodo, krši veljavne predpise, oziroma kako drugače postopa na škodljiv, nezakonit ali nemoralen način.

Uporabnik lahko sam ukine uporabniški račun tako, da na naslov info@simbioza.eu v zvezi s tem pošlje svojo zahtevo.

Podatki o Uporabniku bodo s strežnikov zbrisani v roku 30 dni, kar tudi Uporabniku omogoča, da v tem času s strežnikov prenese svoje podatke.

Določene podatke lahko Zavod shranjuje tudi po tem roku na podlagi svojih zakonitih interesov oziroma zakonskih določil. Več o tem si lahko Uporabnik prebere na povezavi: www.simbioza.eu/varstvo-osebnih-podatkov-aplikacija/.

12. KONČNE DOLOČBE

Vse vidike vaših pravic in obveznosti v zvezi z uporabo Aplikacije, ki s temi Splošnimi pogoji niso urejeni, urejajo zadevna določila veljavnih predpisov Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne XX. XX. 2020.